Starttipaketti yläkouluille toiminnallisempaan koulupäivään

toimeen_text-01

Starttipaketti yläkouluille toiminnallisempaan koulupäivään

 

ToiMeen! – toiminnallisia menetelmiä avuksi aineenopettajien arkeen – hanke on pitänyt yläkoulujen henkilökunnalle koulutuksia lukuvuoden 2015-2016 aikana. Näiden koulutusten perusteella on muodostettu helposti toteutettavissa oleva koulutuspaketti, joka on mahdollista toteuttaa kouluilla myös itsenäisesti. Tästä starttipaketista saatte ohjeita, kuinka voitte muuttaa koulunne toimintakulttuuria aktiivisempaan suuntaan.

Itsenäisen koulutuksen jälkeen teillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä ToiMeen! hankkeen työntekijöihin ja pyytää heitä pitämään toisen koulutuskokonaisuuden koulullenne lukuvuoden 2016–17 aikana.

Koulutuksen sisältökokonaisuudet

 1. Mitä ovat toiminnalliset menetelmät?
 2. Mitä toiminnallisia menetelmiä koulullamme on jo käytössä?
 3. Opettajien kohtaamismahdollisuus
 4. Koulun tilat tehokäyttöön
 5. Istumisen vähentämisen kampanjaviikko
 6. Koulun nykytilan arviointi-lomake

 

 

Jotta koulun itsenäinen koulutus sujuisi hyvin, on koulutukselle hyvä valita puheenjohtaja, jonka tehtäviin kuuluu:

 • Sopia aika ja paikka. Koulutukseen on hyvä varata noin kolme tuntia aikaa. Koulutuksen voi tarvittaessa jakaa siten, että käydään kohdat 1-3 ensimmäisellä kerralla ja jatketaan soveltavilla osuuksilla seuraavalla kerralla.
 • Keskustelun johtaminen ja päätöksien kirjaaminen
 • Suunnitella ideakävelyn reitti

Time For Action

1. Mitä ovat toiminnalliset menetelmät? 10 min

 

Tämä voidaan käydä läpi joko keskustelemalla ja/tai osallistujat lukevat alla olevan kuvauksen toiminnallisista menetelmistä.

Toiminnalliset menetelmät perustuvat ABL (activity based learning) viitekehykseen, jossa oppilas nähdään aktiivisena oppijana. Toiminnallisissa menetelmissä käytetään useita pedagogisia lähestymistapoja, joista kokemuksellisen ja osallisuutta vahvistavan oppimisen teoriat ovat selkeimmin esillä.

Toiminnallisissa menetelmissä tärkeää ovat aidot oppimisympäristöt, jotka aktivoivat osallistujaa. Aktiivisen tekemisen kautta oppilaat sitoutetaan paremmin ryhmään, ja he saavat mahdollisuuden fyysiseen aktiivisuuteen ja vuorovaikutukseen. Näiden tekijöiden kautta opiskelusta tulee mielekkäämpää.

Toiminnallisempia oppitunteja voidaan tavoitella esimerkiksi seuraavin keinoin:

 • Liikkumisen yhdistäminen oppimiseen
 • Ulkotilojen käyttö opetuksessa
 • Perinteisten roolien muutokset – oppilaat opettajiksi
 • Opetusaineiden yhdistäminen
 • Pelit ja leikit osaksi opetusta
 • Koulupäivän rakenteen muuttaminen

Ympäristö apuvälineenä oppiseen turvallisuus huomioiden

Toiminnallisten menetelmien pohjana on opiskelijan aktiivinen rooli opetustilanteessa opettajan toimiessa organisaattorina. Aidot oppimisympäristöt synnyttävät motivaation ja tämä lisää opiskelijan sitoutumista aiheeseen. Oppimisympäristöä vaihdellaan tilanteiden ja opetusaiheiden mukaan luokkatilasta koulun ulkopuolelle digitaalisia ympäristöjä unohtamatta.

Oppiminen toteutuu parhaiten, kun oppilaalla on turvallista osallistua tehtävään. Tämän takia toiminnallisissa menetelmissä kiinnitetään huomiota fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen. Jokainen osallistuja on tärkeä osa tehtävän ratkaisua, mikä lisää osallisuuden kokemusta ja edistää ryhmän keskinäistä tasa-arvoa. Kun ryhmällä on yksi yhteinen kaikkia motivoiva tavoite, myös työrauhan säilyttäminen on helpompaa.

 

2. Mitä toiminnallisia menetelmiä koulullamme on jo käytössä?

 

Osallistujat jaetaan pienryhmiin ja pyydetään heitä keskustelemaan koululla jo käytössä olevista toiminnallisista menetelmistä. Ryhmät voivat halutessaan käyttää keskustelun teemoina kohdassa yksi mainittuja toiminnallisia menetelmiä. Keskustelun jälkeen jokaisen ryhmän menetelmät jaetaan muille ryhmille.

Jatketaan keskustelua pienryhmissä tai koko ryhmän kesken – mitä uusia menetelmiä voitaisiin ottaa helposti mukaan opetukseen?  Entä mitä oppiaineita yhdistämällä saataisiin toiminnallisuutta lisättyä?

Koko ryhmän kanssa käydään lopuksi läpi kysymys – löytyikö jokaiselle osallistujalle jokin uusi toiminnallinen menetelmä, jota kokeilla?

3. Opettajien ja koulun henkilökunnan kohtaamismahdollisuus

 

Koulun henkilökunta (vähintäänkin opettajat ja rehtori) tulisi saada istumaan saman pöydän ääreen ja miettimään kuinka oppilaiden fyysisesti passiivista aikaa vähennetään.

Tämä koulutus on alku keskustelulle, mutta kuinka jatketaan tämän jälkeen? Vaihtoehtoja etsitään kysymyksiin:

Kuinka toiminnallisuutta edistävät ideat saadaan käytäntöön koulullamme?

Missä ja miten tietoa uusista menetelmistä jaetaan koulullamme?

 

 

4. Koulun tilat tehokäyttöön – missä kaikkialla opetusta voidaan toteuttaa?

Koulun alueella on opetukseen soveltuvia tiloja muitakin kuin luokat. Tehkää koulun henkilökunnan kanssa ideakävely koulun sisä- että ulkotiloissa, jossa pohditte mitä aineita ja aiheita voisi opettaa eri paikoissa kouluanne. Pohtikaa lisäksi kuinka tiloja voisi muokata aktiivisuutta edistävään suuntaan.

Samalla voitte myös miettiä kuinka välitunneille saisi lisää liikettä. Ideakävelyn koulun alueella voi tehdä myös opiskelijoiden kanssa.

 

5. IVK – istumisen vähentämisen kampanja

Aktiivisuuden lisäämisen voi aloittaa kampanjalla, jossa opettajakunta sitoutuu yhden viikon aikana kokeilemaan vähintään yhtä tapaa, joka vähentää oppilaiden istumista. Paras hyöty IVK-viikosta saadaan, jos opettajilla on mahdollista jakaa kokemukset käytetyistä menetelmistä kaikkien käyttöön.

 

6. Nykytilan arviointilomake

Liikkuva Koulun nettisivuilla on lomake liikkuvakoulu -toiminnan nykytilasta. Lomake antaa koulullenne mahdollisuuden seurata toiminnan kehittymistä ja siitä on apua mahdollisen jatkokoulutuksen suunnittelussa.

http://www.liikkuvakoulu.fi/nykytila

Jatkokoulutus toiminnallisempaan koulupäivään

 

ToiMeen!-hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja siksi jatkokoulutus on koulullenne ilmainen lukuvuoden 2016–17 aikana. Jos haluatte lisätietoa hankkeen jatkokoulutuksesta ja sopia ajankohtia oman koulunne henkilökunnan koulutukselle, ota yhteyttä hankkeen työntekijöihin.

 

Materiaalivinkkejä toiminnallisempaan koulupäivään

 

http://www.peda.net/veraja/projekti/kelpokymppi/eriyttaminen/menetelmat/toiminnallisuus Kelpo kymppi hankkeen harjoituksia ja tietoa toiminnallisista menetelmistä.

https://www.facebook.com/groups/786218171470836/ Facebook: Liikkuva koulu ja toiminnallinen opetus (suljettu ryhmä, mutta pääset jäseneksi pyytämällä jäsenyyttä). Aktiivinen yhteisö, jossa jaetaan toiminnallisia menetelmiä.

http://www.smartmoves.fi/videot-taukoliikunta/ liikunnalliseksi välipalaksi soveltuvia videoita. Helppo käyttää, jos saat videon pyörimään luokassa.

http://www.skillilataamo.fi/ Satoja liikunnallisia tehtäväkortteja, jotka käyvät taukoliikuntaan ja välituntiaktiivisuuden lisäämiseen.

http://www.omavalinta.fi/wp-content/uploads/2015/11/Taskuopas.pdf Nuorten akatemian tekemä opas, jossa on harjoituksia oppitunnin aloittamiseen.