Suomeksi

ToiMeen! – Toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajan arkeen

ToiMeen! -hanke on kolmivuotinen projekti, jonka tarkoituksena on kehittää yläkoulujen koulupäivää fyysisesti aktiivisempaan suuntaan. Menetelmänä on toiminnallisuuden lisääminen opetukseen. Hanke kartoittaa yläkouluissa käytettyjä toiminnallisuutta edistäviä menetelmiä. Kartoituksen perusteella hanke tuottaa yläkoulun opettajille ideoita ja menetelmiä toiminnallisen opetuksen edistämiseksi ja levittää tietoa kouluille valtakunnallisesti. Tiedonlevityksen ohella hanke pyrkii myös ratkaisemaan toiminnallistamisen haasteita. Hanketta koordinoi Humanistinen Ammattikorkeakoulu (Humak) ja hanke toimii läheisessä yhteistyössä Liikkuvakoulu-ohjelman kanssa.

Mitä ovat Toiminnalliset menetelmät?

Toiminnalliset menetelmät perustuvat ABL (Activity based learning) viitekehykseen, jossa oppilas nähdään aktiivisena oppijana. Toiminnallisissa menetelmissä käytetään useita pedagogisia lähestymistapoja, joista kokemuksellisen ja osallisuutta vahvistavan oppimisen teoriat ovat selkeimmin esillä. Toiminnallisissa menetelmissä tärkeää on aidot oppimisympäristöt, jotka aktivoivat osallistujaa. Aktiivisen tekemisen kautta oppilaat sitoutetaan paremmin ryhmään, ja he saavat mahdollisuuden fyysiseen aktiivisuuteen ja vuorovaikutukseen. Näiden tekijöiden kautta opiskelusta tulee mielekkäämpää.

Ympäristö apuvälineenä oppiseen turvallisuus huomioiden

Toiminnallisten menetelmien pohjana on opiskelijan aktiivinen rooli opetustilanteessa opettajan toimiessa organisaattorina. Aidot oppimisympäristöt synnyttävät motivaation ja tämä lisää opiskelijan sitoutumista aiheeseen. Oppimisympäristöä vaihdellaan tilanteiden ja opetusaiheiden mukaan luokkatilasta koulun ulkopuolelle digitaalisia ympäristöjä unohtamatta.

Oppiminen toteutuu parhaiten, kun oppilaalla on turvallista osallistua tehtävään. Tämän takia toiminnallisissa menetelmissä kiinnitetään huomiota fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen. Jokainen osallistuja on tärkeä osa tehtävän ratkaisua, mikä lisää osallisuuden kokemusta ja edistää ryhmän keskinäistä tasa-arvoa. Kun ryhmällä on yksi yhteinen kaikkia motivoiva tavoite, myös työrauhan säilyttäminen on helpompaa.

Time For Action
Aika käydä ToiMeen!

logot okm, liikkuvakoulut, humak

HANKEKUVAUS

 

ToiMeen! – Toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajan arkeen

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on saanut ToiMeen! – Toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajien arkeen -hankkeelle rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä erityisavustuksesta. Tutkimuksien mukaan fyysinen aktiivisuus ja toiminnallisuus edesauttavat oppimista, ja ToiMeen! –hanke edistää yläkoulujen arkea aktiivisempaan suuntaan. Tämän kautta hanke vastaa hallitusohjelman tavoitteeseen lisätä koululaisten fyysisen aktiivisuuden määrää.

Hankkeen käynnistyminen

Hanke käynnistyi maaliskuussa 2015. Hankesuunnitelman mukaisesti yhteistyökouluja etsittiin mukaan Pohjois-Suomesta, Keski-Suomesta ja Etelä-Suomesta 2-4 koulua/alue (yhteensä noin 10 koulua). Ensimmäisen hankevuoden aikana tavoite oli kartoittaa millaisia oppilaita aktivoivia työtapoja on parhaillaan käytössä ja mitkä ovat toiminnallistamisen haasteet.

Kartoituksen perusteella yhteistyökoulujen henkilökunnalle luodaan vuoden 2016 aikana koulutuksia toiminnallisuuden lisäämiseksi koulupäivän sisälle. Hanke tuottaa koulutuspaketteja ja videomateriaaleja siitä, miten toiminnallisia menetelmiä voidaan käyttää yläkouluissa. Menetelmiä ja koulutusta voidaan hyödyntää paikallisten opetussuunnitelmien laatimisessa ja se on tarkoitus vakiinnuttaa käytäntöön valtakunnallisesti. ToiMeen -hanke huomioi koulutuksissaan uuden opetussuunnitelman (OPS-2016) tavoitteet.

Toiminta, tavoitteet sekä aikataulu vuosille 2016 ja 2017

ToiMeen! -hankkeen päätavoitteena on edistää yläkoululaisten fyysistä aktiivisuutta ja liikkuvuutta koulupäivien aikana toiminnallisten menetelmien avulla.  Keväällä 2016 alkavista koulun henkilökunnalle suunnatuista toiminnallisten menetelmien pilottikoulutuksista saadaan tietoa millainen koulutus on tarpeellista ja kuinka koulutus toimii. Ensimmäinen koulutuksen pääpaino on toiminnallisten menetelmien perusteissa ja koulun toiminnallisen opetuksen strategian luomisessa. Koulutuksien toinen vaihe yhteistyökouluille on syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana, jolloin arvioidaan onnistumista ja päivitetään toiminnallisen opetuksen strategiaa kouluilla. Tavoite on, että toiminnallisuudesta tulee luonnollinen osa opetusta riippumatta opetusaineesta.

Vuoden 2017 aikana hanke tuottaa oppilaita aktivoivaa materiaalia koulujen käyttöön valtakunnallisesti. Samalla toiminnallisia menetelmiä pyritään vakiinnuttamaan osaksi aineenopettajien arkea. Materiaalia toiminnallisten menetelmien käytöstä tullaan julkaisemaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Learning by doing
Learning by doing

Uutiset