Hankekuvaus

ToiMeen! – Toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajan arkeen

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on saanut ToiMeen! – Toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajien arkeen -hankkeelle rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä erityisavustuksesta. Toiminnallisissa menetelmissä perusideana on muokata oppimisympäristöä toiminnallistavampaan suuntaan eri opetusmenetelmin ja käytännön järjestyin. Toiminnallisuuden kautta koululaiset sitoutetaan paremmin ryhmään, heille tulee mahdollisuus fyysiseen aktiivisuuteen ja opiskelusta tulee mielekkäämpää. Hankkeen tehtävänä on kartoittaa yläkouluilla käytettäviä toiminnallisia menetelmiä ja jakaa tietoa koulutuksien ja materiaalien tuottamisen kautta.

Hanke on käynnistynyt maaliskuussa 2015. Hankesuunnitelman mukaisesti yhteistyökouluja etsittiin mukaan Pohjois-Suomesta, Keski-Suomesta ja Etelä-Suomesta 1-2 kappaletta/alue (yhteensä 3-6 kappaletta). Ensimmäisen hankevuoden aikana tavoite on kartoittaa, mitä fyysisen aktiivisuuden ja toiminnallisuuden lisäämisen eteen on jo tehty, millaisia toimivia työtapoja on parhaillaan käytössä ja mitkä ovat toiminnallistamisen haasteet.

Pysyvien toimintamallien rakentamiseksi kartoitusta jatketaan myös ensimmäisen hankevuoden jälkeen. Kartoituksen perusteella luodaan koulupäivien fyysistä ja sosiaalista aktiivisuutta edistäviä menetelmiä, joita aineenopettajat testaavat yhteistyökouluilla. Hankkeen tuotoksena on koulutuksia kouluille ja videomateriaalia toiminnallisista menetelmistä jotka palvelevat kaikkia yläkouluja. Menetelmiä ja koulutusta voidaan hyödyntää paikallisten opetussuunnitelmien laatimisessa ja se on tarkoitus vakiinnuttaa käytäntöön. Hankkeen aikana rakennetaan myös info-/koulutuspaketti, jota tarjotaan oppilaitoksille Liikkuva koulu -ohjelman puitteissa, esim. osana veso-päiviä, sekä Edu.fi -palvelussa uusina materiaaleina ja työtapoina.

Tavoitteet sekä aikataulu vuosille 2016 ja 2017

ToiMeen! -hankkeen päätavoitteena on edistää nuorten yläkoululaisten fyysistä aktiivisuutta ja liikkuvuutta koulupäivien aikana toiminnallisten menetelmien avulla. Lisäksi tavoitteena on koulun oppimisympäristön muutos siten, että toiminnallisuudesta tulee luonnollinen osa opetusta riippumatta opetusaineesta.

Hankkeen tavoitteena on antaa aineenopettajille työkaluja ja uusia menetelmiä toiminnallisempaan opettamiseen sekä kannustaa heitä kokeilemaan oppilaita aktivoivia oppimisympäristöjä. Toiminnalliset menetelmät opetuksessa pureutuvat sekä syrjäytymisen ehkäisyyn, että eriarvoisuuden vähentämiseen. Menetelmien pohjana aktiivinen tekeminen, mitä kautta tavoitellaan motivaation syntymistä aiheeseen ja oppimista.  Oppimista syntyy vain, kun osallistujalla on turvallista olla ryhmässä. Tämän takia toiminnallisissa menetelmissä huomio kohdennetaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen. Toiminnallisissa menetelmissä jokainen osallistuja on tärkeä osa tehtävän ratkaisua, jolloin syrjäytymisen mahdollisuutta pienennetään ja edistetään ryhmän keskinäistä tasa-arvoa. Kun ryhmällä on yksi yhteinen kaikkia motivoiva tavoite, myös työrauhan säilyttäminen on helpompaa. Fyysisesti aktiivinen koulupäivä kannustaa ja totuttaa oppilaat koulunkin ulkopuolella aktiiviseen elämäntapaan.

Tulokset ja seuranta

Hankkeen tuloksena vuoden 2017 loppuun mennessä on syntynyt uusia toimintatapoja yläkouluihin fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi aineopetuksessa. Hankkeen toiminnallisten menetelmien avulla on saatu aikaan osallisuutta ja tasa-arvoisuutta tukevaa koulukulttuuria pilottikouluille. Hankevuosien aikana on tuotettu materiaalia toiminnallisten menetelmien hyödyntämisestä yläkoulujen arjessa. Hankkeen markkinointi-, tiedotus- ja viestintämateriaaleja on tuotettu sekä suomeksi että ruotsiksi ja myös englanniksi. Saatujen tulosten perusteella on määritelty kehittämistoimenpiteet. Hankkeen lopussa tiedetään, mitä jatkossa tulisi kehittää ja miten, jotta fyysisen aktiivisuuden suositukset täyttyvät yläkoululaisten keskuudessa.

Uutiset