Muut toimijat

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Erilaiset paikalliset ja alueelliset toimijat, kuten yritykset ja järjestöt, voivat tarjota monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistyön avulla opetuksen toteuttamiseen voi saada uusia ideoita ja kouluille voi avautua erilaisia käytännöllisiä ja toiminnallisia oppimisympäristöjä.

 • Millaisia yhteistyöverkostoja koulullanne ja henkilöstöllä on? Millä tavoin yrityksiä, järjestöjä ja muita kunnallisia toimijoita on tähän mennessä hyödynnetty opetuksen ja oppimisen tukena?
 • Millaisten tahojen toimintaan voisitte tutustua? Millaista osaamista näillä tahoilla on? Millaisia tiloja ja toimintaympäristöjä he käyttävät?
 • Keitä koululle voisi kutsua vierailemaan ja millaisiin opetussisältöihin tai oppiaineisiin?
 • Millä tavoin toiminnallisuutta voisi kehittää yhdessä yritysten ja järjestöjen kanssa?

Paikalliset yhteistyötahot

Järjestöt

Suomalainen järjestötoimijoiden kenttä on kirjava. Yhteistyö järjestöjen kanssa voi rikastuttaa niin opetuksen sisältöjä kuin toteutustapojakin. Vierailujen ja teemapäivien lisäksi järjestöjen kanssa on mahdollista toteuttaa pidempikestoisiakin oppimisprosesseja. Ehkä alla listatut järjestöt ovatkin jo tuttuja ja vakiintuneita yhteistyökumppaneita?

 • Suomen Punaisen Ristin (SPR) paikalliset osastot
 • Suomen partiolaiset ry:n alaiset paikalliset lippukunnat
 • Suomen 4H-liiton yhdistykset
 • Marttajärjestön yhdistykset
 • Vapaaehtoinen palokunta (VPK)
 • Paikalliset liikunta- ja urheiluseurat
 • Setlementtiyhdistykset

Yritykset

Yritykset ja yrittäjät voivat olla kiinnostuneita tarjoamaan omaa osaamistaan kouluille ja mahdollistamaan uusia oppimisympäristöjä. Millä tavoin yritysten ja yrittäjien kanssa on tehty yhteistyötä ja millaisia uusia avauksia olisi mahdollista tehdä?

 • Kaupat
 • Teollisuus
 • Asiantuntijaorganisaatioita (tilitoimisto, asianajatoimisto ym.)
 • Palveluntarjoajat

Kaikki vierailut voivat kytketä opinto-ohjaukseen käsittelemällä niitä tulevaisuuden potentiaalisina työpaikkoina. Siihen voi linkittää kesätyöpaikan hakemuksen ja ansioluettelun kirjoittamiseen äidinkielessä.

Julkinen sektori

Viranomaisilta ja muilta julkisen sektorin toimijoilta löytyy asiantuntemusta, jota on jo pitkään hyödynnetty opetuksessa esimerkiksi opinto- ja vierailukäyntien muodossa. Yhteistyötä tehtäessä on mahdollista pohtia myös opetuksen toiminnallistamista ja erilaisten sisä- ja ulkotilojen hyödyntämistä oppimisympäristöinä.

 • Pelastuslaitos
 • Poliisi
 • Nuorisopalvelut
 • Kulttuuritoimi
 • Seurakunnat
 • Kirjastot
 • Terveyskeskus

 

NAVIGOINTI

 1. 10 TOIMIVAA MENETELMÄÄ – ovat hankkeen pitämissä koulutuksissa esille nousseet ja hyväksi havaitut menetelmät toiminnallisuuden lisäämiseksi
 2. TARTU TOIMEEN! – osiosta löydät ohjeet ja materiaalit ToiMeen! koulutuksen vetämiseen koulullanne
 3. MUUT TOIMIJAT ovat koulun kanssa yhteistyössa olevia tahoja, joita voidaan tarvittaessa käyttää opetuksen tukena. Muiden toimijoiden kautta saadaan vaihtelua oppimisympäristöihin.
 4. LINKIT JA VINKIT kohdasta saat lisätietoa kirjallisuudesta ja nettisivuista, joita ToiMeen! hanke on käyttänyt tukimateriaalina
 5. ALAKÖYSIRADAT MENETELMÄNÄ – on opas kuinka alaköysiratoja rakennetaan ja kuinka niitä voi käyttää toiminnallisena menetelmänä

Uutiset