Koulutuspaketti

ToiMeen!

Tämän koulutusmateriaalin tavoitteena on tarjota käytännöllisiä työkaluja toiminnallisten opetus- ja ohjausmenetelmien hyödyntämiseen koulujen arjessa. Koulutusmateriaali perustuu ToiMeen! – toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajien arkeen -hankkeessa (rahoitus OKM, toteuttaja Humanistinen ammattikorkeakoulu) tunnistettuun tarpeeseen tuottaa helposti lähestyttävää ja konkreettista tukea toiminnallisten opetus- ja oppimisprosessien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

ToiMeen!-hanke on järjestänyt vuosina 2015–2018 työpajamuotoisia koulutuksia erityisesti yläkoulujen opetushenkilöstölle. Pajoissa on pureuduttu toiminnalliseen pedagogiikkaan liittyvän osaamisen tunnistamiseen, jakamiseen ja kehittämiseen erilaisten toiminnallisten työtapojen ja menetelmien avulla.

Materiaalia on mahdollista hyödyntää niin itsenäisesti oman työn tukena kuin yhteisesti osana erilaisia suunnittelu- ja koulutuspäiviä sekä kokouksia. Aineisto on helposti sovellettavissa useisiin oppiaineisiin ja tilanteisiin.

Toiminnalliset menetelmät

Toiminnallisuus voi merkitä niin kognitiivista, sosiaalista kuin fyysistäkin aktiivisuutta. Tässä materiaalissa keskitytään erityisesti oppilaiden fyysistä aktiivisuutta lisääviin työskentelytapoihin. Fyysisen aktiivisuuden edistäminen on keskiössä hallitusohjelmassa ja uusissa opetussuunnitelmissa, sillä tutkimustulosten perusteella fyysinen aktiivisuus voi tukea oppimista, koulumenestystä, hyvinvointia ja terveyttä. Toiminnallisuus aktivoi aivoja ja mahdollistaa erilaisten oppimistyylien hyödyntämisen. Toiminnallisten työtapojen avulla voidaan edistää rakentavaa vuorovaikutusta oppilaiden ja opettajien välillä, lisätä osallisuuden kokemuksia sekä rakentaa hyvää ryhmähenkeä ja yhteisöllisyyden tunnetta.

Tässä ohjeistuksessa huomio kiinnitetään opetukseen sidottuihin työtapoihin ja oppimisympäristöihin. Koulumatkat, koulupäivää edeltävä ja koulupäivän jälkeinen toiminta rajataan näin ollen ulkopuolelle. Materiaalissa esitellyt toiminnalliset menetelmät perustuvat useisiin pedagogisiin lähestymistapoihin, kuten elämys- ja seikkailupedagogiikkaan sekä oppijoiden aktiivisuutta, itseohjautuvuutta, keskinäistä vuorovaikutusta ja osallisuutta painottaviin näkökulmiin. Toiminnallisuutta edistettäessä on luontevaa hyödyntää erilaisia aitoja oppimisympäristöjä, jolloin luokkatilojen lisäksi pyritään hyödyntämään aktiivisesti myös muita sisä- ja ulkoympäristöjä. Erilaiset oppimisympäristöt tukevat mielekkäällä tavalla ilmiöperustaisen ja monialaisen oppimisen toteuttamista.

Opiskelijat rakentamassa janaa Suomen presidenttien valtakausista.

 

NAVIGOINTI näillä sivuilla tapahtuu linkkien kautta.

  1. 10 TOIMIVAA MENETELMÄÄ – ovat hankkeen pitämissä koulutuksissa esille nousseet ja hyväksi havaitut menetelmät toiminnallisuuden lisäämiseksi
  2. TARTU TOIMEEN! – osiosta löydät ohjeet ja materiaalit ToiMeen! koulutuksen vetämiseen koulullanne
  3. MUUT TOIMIJAT ovat koulun kanssa yhteistyössa olevia tahoja, joita voidaan tarvittaessa käyttää opetuksen tukena. Muiden toimijoiden kautta saadaan vaihtelua oppimisympäristöihin.
  4. LINKIT JA VINKIT kohdasta saat lisätietoa kirjallisuudesta ja nettisivuista, joita ToiMeen! hanke on käyttänyt tukimateriaalina
  5. ALAKÖYSIRADAT MENETELMÄNÄ – on opas kuinka alaköysiratoja rakennetaan ja kuinka niitä voi käyttää toiminnallisena menetelmänä

Uutiset